Over DWO

Op 28 mei 2014 is, in het bijzijn van de wethouders dierenwelzijn van Den Helder en Hollands Kroon, een intentieverklaring ondertekend waarin Vogelasiel de Paddestoel, Dierentehuis ‘t schuthok en Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon, de intentie tot verregaande bestuurlijke en organisatorische samenwerking hebben vastgelegd. Op 23 december 2014 is het samenwerkingsverband DWO notarieel opgericht.

Het doel van de samenwerking is het creëren van een robuuste vakkundige organisatie die een positieve bijdrage kan leveren aan het dierenwelzijn binnen de regio. Het betreft hier een samenwerkingsverband in de vorm van een koepelorganisatie onder de naam Stichting Dierenwelzijnsorganisaties afgekort DWO.

DWO zal de gezamenlijke belangen van de onderhavige dierenorganisaties behartigen
en in het kader van die belangen contact met gemeenten en andere instanties onderhouden.

DWO zal zich voornamelijk richten op het beperken van het risico ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering en op het effectief en efficiënt samenwerken van de onderliggende organisaties. DWO zal de gemeenten en andere belanghebbenden gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren. DWO is proactief in het bewaken en verbeteren van dierenwelzijn waarbij de gezamenlijke aanpak van scholing en deskundigheidsbevordering op het gebied van dierenwelzijn een belangrijk punt is. Vanuit DWO zullen de krachten wat betreft pr en fondsenwerving zoveel mogelijk gebundeld worden.

De DWO collecte is hier een goed voorbeeld van. DWO zal ook fungeren als aanspreekpunt voor de burgers in de
regio wat betreft vragen op het gebied van dierenwelzijn. Vragen en opmerkingen zullen zoveel mogelijk worden
beantwoord en indien dat niet mogelijk is, worden doorgezet op een van de organisaties of gesprekspartners.

Rekeningnummer: NL83 INGB 0006780669